De vzw INFOBETON.BE, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Kunstlaan 20, heeft dit privacycharter opgesteld. De vzw (hierna ’INFOBETON.BE‘ genoemd) is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0806 993 082.  

Het doel van dit charter is u te informeren over de manier waarop INFOBETON.BE uw gegevens verzamelt en verwerkt. 

INFOBETON.BE verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op volkomen transparante wijze, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de ‘privacywet‘ genoemd) evenals met de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (hierna de ‘algemene verordening gegevensbescherming’ genoemd) die ingaat op 25 mei 2018.

INFOBETON.BE besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en verbindt zich er bijgevolg toe om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen die vereist zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en openbaarmaking of ongeautoriseerd gebruik ervan.

1. In welke context verwerkt INFOBETON.BE uw persoonsgegevens?

Achter infobeton.be zitten acht organisaties (BBG – FEBE – FEBELCEM – FEDBETON – FEDIEX – FIPAH – IMPORGRASA – ZEEGRA), samengebracht door een en dezelfde passie: beton. Onze missie? Laten zien waar beton toe in staat is, in al zijn vormen en toepassingen. Hoe? Via tentoonstellingen, studiedagen, seminaries, marketingmateriaal en via het web, zoals deze website.

Voor haar activiteiten verzamelt en verwerkt INFOBETON.BE bepaalde persoonsgegevens van alle mensen die geïnteresseerd zijn in haar diensten. INFOBETON.BE treedt dan ook op als ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ in de zin van de wet.

2. Welke soorten gegevens verwerkt INFOBETON.BE? 

2.1. Om haar maatschappelijk doel na te streven, verzamelt en verwerkt INFOBETON.BE – mogelijkerwijs – de volgende persoonsgegevens:

gegevens voor de persoonlijke identificatie (familienaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoon/gsm/faxnummer, geboortedatum, burgerlijke staat),
zakelijke gegevens (firmanaam, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer/btw-nummer, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres, functie, naam van de vertegenwoordiger),
gegevens betreffende het surfgedrag en de surfgewoonten op de website www.infobeton.be.be. 

2.2. Het is mogelijk dat INFOBETON.BE genoodzaakt is om niet-persoonsgebonden gegevens te verzamelen. Niet-persoonsgebonden gegevens zijn gegevens waarmee u niet rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd. Die gegevens kunnen dus gebruikt worden voor gelijk welke doeleinden, bijvoorbeeld om de website van INFOBETON.BE of de diensten van INFOBETON.BE en/of haar partners te verbeteren.  

2.3. Als niet-persoonsgebonden gegevens en persoonlijke gegevens samen voorkomen, en het bijgevolg mogelijk is om de betrokken personen te identificeren, dan worden beide soorten gegevens verwerkt als persoonsgegevens, totdat het niet meer mogelijk is om de gegevens te linken aan een bepaalde persoon. 

3. Voor welke doeleinden verwerkt INFOBETON.BE uw persoonsgegevens?

3.1. De gegevens die verzameld worden met uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming, worden gebruikt voor volgende doeleinden: 

  • voor het beheren en afhandelen van bestellingen en/of abonnementen op publicaties (zoals de ’cementbulletins‘),
  • om u via een nieuwsbrief op de hoogte te kunnen houden van nieuwigheden en nieuws van INFOBETON.BE en/of haar partners.

3.2. De gegevens die verzameld worden met het oog op het legitieme belang van INFOBETON.BE, worden voor volgende doeleinden gebruikt: 

  • om uw vragen te kunnen beantwoorden als u zelf contact met ons opneemt,
  • om anonieme statistieken te kunnen opstellen met betrekking tot abonnementen.

3.3. INFOBETON.BE kan ook genoodzaakt zijn om verwerkingen te verrichten die nog niet in dit charter zijn opgenomen. In dat geval zal INFOBETON.BE contact opnemen met de persoon in kwestie alvorens diens persoonsgegevens te hergebruiken. Zo kan INFOBETON.BE de persoon in kennis stellen van de wijzigingen en hem/haar desgevallend de mogelijkheid te bieden om dat hergebruik te weigeren.

4. Wat zijn de rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens verschilt naargelang de aard van de desbetreffende verwerking. In principe informeert INFOBETON.BE u tijdens het verzamelen van uw gegevens over hoe en onder welke voorwaarden uw gegevens verzameld en verwerkt worden. INFOBETON.BE informeert u bij dezen ook over de rechtsgrondslag voor de verwerking.

Meestal verzamelt INFOBETON.BE uw gegevens met uw vrijwillige, uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming. Het is mogelijk dat INFOBETON.BE bepaalde gegevens verzamelt en verwerkt op grond van het legitieme belang van INFOBETON.BE (in het bijzonder de vrijheid van informatie). In dergelijke gevallen waakt INFOBETON.BE er altijd over dat uw en haar belangen in evenwicht zijn door u bijvoorbeeld het recht van bezwaar toe te kennen. Het is tevens mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden overeenkomstig een wettelijke of reglementaire verbintenis.

5. Worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden? 

INFOBETON.BE verwerkt uw gegevens hoofdzakelijk intern en, desgevallend, samen met verschillende commerciële organisaties of partners. In dat geval worden uw gegevens verstrekt aan die derden, maar altijd onder het toezicht van INFOBETON.BE die erover waakt dat zij dit charter respecteren en voldoende garanties bieden inzake veiligheid en vertrouwelijkheid. De werknemers, tussenpersonen of andere partners van INFOBETON.BE hebben toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen als dat nodig is voor operationele doeleinden of voor de uitvoering van hun taken.

Als u er uitdrukkelijk mee akkoord gaat, kan INFOBETON.BE sommige van uw persoonsgegevens gebruiken in samenwerking met volgende derden:

FEBELCEM: www.febelcem.be
de Belgische BetonGroepering (GBB-BBG): www.gbb-bbg.be
EUPAVE: www.eupave.eu 

Er zullen geen gegevens worden doorgegeven aan derde landen die geen lid zijn van de Europese Unie noch aan internationale organisaties.

Het is tevens mogelijk dat INFOBETON.BE verplicht wordt om uw gegevens openbaar te maken. Dat is onder andere het geval wanneer die gegevensoverdracht wordt geëist door de wet, een gerechtelijke beslissing of een instructie van een overheidsinstantie. 

6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

6.1. Het recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer de verwerking van uw gegevens uitsluitend berust op uw toestemming, staat het u te allen tijde vrij om de gegevensverwerking in te trekken met een eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan INFOBETON.BE.  Die intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die daarvoor verricht werden. Wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft op een nieuwsbrief, kunt u uw inschrijving te allen tijde annuleren door op de link te klikken die u onderaan elke e-mail vindt.

6.2. Het recht op inzage en kopie. U kunt altijd gratis een kopie (inclusief in elektronische versie) verkrijgen van uw persoonsgegevens en eventueel kunt u ook foute, onvolledige of irrelevante gegevens verbeteren, aanvullen of schrappen. In principe heeft u altijd toegang tot uw gegevens en als het nodig is, kunt u ze raadplegen, (laten) verbeteren of schrappen door een e-mail te sturen naar info@infobeton.be.be.  

6.3. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U kunt eveneens te allen tijde gratis uw persoonsgegevens opvragen in een gestructureerd en veelgebruikt formaat dat voor een machine leesbaar is, met het oog op het overdragen ervan naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

6.4. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? Als u een van de reeds vermelde rechten wenst uit te oefenen, dient u uw gedateerd en ondertekend schriftelijk (eventueel elektronisch) verzoek met een bijgevoegd identiteitsbewijs te richten  aan info@infobeton.be.be. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord, ten laatste binnen één maand. Zodra die termijn verstreken is, mag u ervan uitgaan dat uw verzoek geweigerd is. Als uw verzoek verworpen is, is de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd om zich uit te spreken over het verzoek betreffende het recht de eigen persoonsgegevens te verkrijgen, te verbeteren, te schrappen of de verwerking ervan te beperken.

7. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijn hangt af van het type gegevens en de van kracht zijnde wetgeving. In geen geval worden ze langer bewaard dan de tijd die nodig is voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor ze verzameld werden.  

Na afloop van de bewaartermijn stelt INFOBETON.BE alles in het werk om te waarborgen dat uw persoonsgegevens inderdaad niet langer beschikbaar zijn.  

8. Welke veiligheidsmaatregelen neemt INFOBETON.BE?

INFOBETON.BE neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om een bepaald veiligheidsniveau bij de verwerking en de opslag van de gegevens te waarborgen, afhankelijk van de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

INFOBETON.BE gebruikt altijd encryptietechnologieën die als industriestandaard binnen de IT-sector erkend worden. INFOBETON.BE neemt te allen tijde de passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of misbruik alsook tegen manipulatie, openbaarmaking of ongeautoriseerd gebruik ervan.

9. Heeft u een vraag of wilt u een klacht indienen?

9.1. Als u wenst te reageren op een van de praktijken die beschreven zijn in dit charter, dan kunt u contact opnemen met INFOBETON.BE op de adressen die vermeld worden onder punt 10 ’Hoe contact opnemen met INFOBETON.BE?’. 

9.2. U kunt een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Telefoon: +32 2 274 48 00
Fax: +32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be

9.3. U kunt tevens een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg in het arrondissement van uw woonplaats.

9.4. Voor meer informatie over klachten en andere mogelijke middelen tot cassatie raadt INFOBETON.BE u aan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te bezoeken:  https://www.privacycommission.be/de/node/19254.

10. Hoe contact opnemen met INFOBETON.BE?  

Voor gelijk welke vraag/verzoek/klacht kunt u terecht bij INFOBETON.BE:

Via e-mail: info@infobeton.be.be
Telefonisch via: +32(0)2/645.52.11
Per post:  INFOBETON.BE vzw, Vorstlaan 68, bus 11 te 1170 Brussel.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie

Dit charter valt onder het Belgisch recht. Alle geschillen betreffende de interpretatie of uitvoering van dit charter zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Franstalige afdeling).

12. Wat gebeurt er als dit charter wordt gewijzigd?

INFOBETON.BE behoudt zicht het recht voor om te allen tijde de bepalingen van dit charter te wijzigen. Die wijzigingen worden gepubliceerd met een bericht over de inwerkingtreding ervan op www.infobeton.be.

Deze versie van het charter dateert van 17 mei 2018.